Privacy- en Cookie Policy


Privacy Policy & Cookie Policy

Onze Cookie Policy en Privacy Policy zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via andere websites worden verzameld en verwerkt.

Ongevraagd toegestuurde informatie
In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (de “Materialen”) op deze website plaatst of deze toestuurt aan IJsselland Ontwikkeling BV via e-mail of anderszins, zal IJsselland Ontwikkeling BV gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn en IJsselland Ontwikkeling BV zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart IJsselland Ontwikkeling BV hierbij terzake van alle schade en kosten die IJsselland Ontwikkeling BV lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Nietigheid
Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige
IJsselland Ontwikkeling BV behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen IJsselland Ontwikkeling BV en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Privacy beleid

www.ijssellandontwikkeling.nl is eigendom van IJsselland Ontwikkeling BV. Voor IJsselland Ontwikkeling BV is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt IJsselland Ontwikkeling BV zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Om het gebruik van de website te bevorderen kan IJsselland Ontwikkeling BV gegevens vastleggen in een bestand. IJsselland Ontwikkeling BV gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten, de producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van IJsselland Ontwikkeling BV en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als IJsselland Ontwikkeling BV hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van www.ijssellandontwikkeling.nl besluit zijn gegevens via IJsselland Ontwikkeling BV aan derden te verstrekken, dan is IJsselland Ontwikkeling BV op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. IJsselland Ontwikkeling BV zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten
Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de beheerder van het internet info@ijssellandontwikkeling.nl

Beveiliging gegevens IJsselland Ontwikkeling BV maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat IJsselland Ontwikkeling BV haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
IJsselland Ontwikkeling BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met:

IJsselland Ontwikkeling BV
Bergweg 24
8271 CD IJsselmuiden

tel (038) 33 33 725
info@ijssellandontwikkeling.nl

Cookie-beleid

IJsselland Ontwikkeling BV maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen als u de site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken alsook het toesturen van informatie over ons bedrijf en over onze (nieuwe) producten en diensten.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is www.ijssellandontwikkeling.nl. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U heeft het recht van toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of verwijdering van deze gegevens via versturing van een e-mail aan info@ijssellandontwikkeling.nl. IJsselland Ontwikkeling BV verzamelt geen persoonsgegevens via cookies.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een bericht toe te sturen naar info@ijssellandontwikkeling.nl

Loading...

IJSSELLAND ONTWIKKELING